Privacybeleid

We zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van CW Huis kopen Ibiza. Het gebruik van de internetpagina's van de website van CW Huis kopen Ibiza is mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de bijzondere diensten van ons bedrijf, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een belanghebbende, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacyreglement. Landspecifieke gegevens van toepassing op luxe villa's van CW Ibiza. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden belanghebbenden via deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft CW Huis kopen Ibiza tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de via deze site verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter nog steeds onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van www.cwibiza.nl is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de richtlijn Europese Unie en Makersverordening bij publicatie van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen

a) Persoonlijke jassen
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen van fysieke, fysiologische, genetische , psychologische, economische, culturele of sociale afkomst van genoemde natuurlijke persoon.

b) Geïnteresseerd
Met belanghebbende wordt elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking
Onder verwerking verstaan ​​we elke handeling of elk geheel van handelingen, al dan niet uitgevoerd door geautomatiseerde procédés, en toegepast op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, archiveren, bewaren, verwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm die toegang, vergelijking of onderlinge verbinding, beperking, verwijdering of vernietiging mogelijk maakt.

d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens om hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie wordt gescheiden en onder voorbehoud van maatregelen technische en organisatorische garanties dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door het recht van de Unie of het nationale recht.

h) Verwerker
Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger
Ontvanger betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enige andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die waarschijnlijk persoonsgegevens zullen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derden
Derde betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerkingsverantwoordelijke. verwerkingsverantwoordelijke.

k) Toestemming
Toestemming betekent elke wilsuiting die de belanghebbende vrijelijk voor het specifieke geval op een geïnformeerde en ondubbelzinnige manier heeft gegeven in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de belanghebbende aangeeft in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens. gegevens die betrekking hebben.

2. Naam en adres van de controller

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

CW Ibiza luxe villa's (CW Europe Group Marbella S.L B93249878)
Beheerders: Christian Wolf / Nicole Wolf
Hoofdkantoor: Carretera Jesus 101 07819 Ibiza Spain

Tel: +34 692807756
E-mail: info@cw-ibiza.de
Website: www.cwibiza.nl

3. Koekjes

De webpagina's van CW Huis kopen Ibiza maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen. Veel internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan CW Huis kopen Ibiza gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het plaatsen van cookies. Door het gebruik van cookies kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website door gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld zijn toegangsgegevens niet bij elk bezoek aan de website opnieuw in te voeren, omdat dit wordt ondersteund door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is een cookie voor een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt met behulp van een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere software. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan hij mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CW Huis kopen Ibiza verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een geïnteresseerde partij of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld

 • typen en versies van gebruikte browsers,
 • het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het aanmeldingssysteem,
 • de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (bekend als een verwijzer),
 • subwebsites die toegankelijk zijn via een inlogsysteem op onze website,
 • de datum en tijd van toegang tot de website,
 • een internetprotocoladres (IP-adres),
 • de internetprovider van het toegangssysteem, en
 • Andere gegevens en soortgelijke informatie die worden gebruikt om gevaar bij aanvallen op onze IT-systemen te voorkomen.

Door gebruik te maken van deze algemene gegevens en informatie trekt CW Huis kopen Ibiza geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is noodzakelijk

 • om inhoud van onze website correct te leveren,
 • om de inhoud en advertenties van onze website te optimaliseren,
 • om de functionaliteit van onze IT-systemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen, en
 • om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

Daarom analyseren de luxe villa's van CW Ibiza de gegevens en informatie die enerzijds anoniem zijn verzameld en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten, om een ​​optimaal niveau te garanderen bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. Anonieme gegevens uit serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. mogelijkheid tot contact via de website

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen bevat de website van CW Huis kopen Ibiza gegevens die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen zogenaamd e-mailadres (adres e-mailadres) na). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden.

6 Systematische verwijdering en blokkering van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen zolang als nodig is om het doel van opslag te bereiken of voor zover Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere wetgever in wet- of regelgeving dit heeft gepland. de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de belanghebbende

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft op grond van de Europese Richtlijn en Verordening het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht van toegang
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese Richtlijn en de Makersverordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde en kosteloos informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van genoemde informatie. Daarnaast heeft de wetgever van de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

c) De doeleinden van de verwerking
De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties indien mogelijk, de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur het bestaan ​​van een recht om de rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om de beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, of een recht om zich tegen de verwerking te verzetten het bestaan ​​van een recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit als de persoonsgegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en verwachte effecten van die verwerking voor de geïnteresseerde.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als de betrokkene dit recht op toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op rectificatie
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op grond van de Europese richtlijn en verordening om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Daarnaast heeft de belanghebbende het recht om - ook door middel van een aanvullende verklaring - te vragen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als de belanghebbende dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

e) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld de wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De belanghebbende herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6(1)(a) DS-GVO of Art. 9(2)(a) DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid. 1 DS-GVO en er zijn geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid. 2, DS-GVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Persoonlijke gegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, DS-GVO.
 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door CW Huis kopen Ibiza opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van CW Huis kopen Ibiza zorgt ervoor dat aan het verwijderingsverzoek direct wordt voldaan.
 • Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door CW Huis kopen Ibiza en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te wissen op grond van art. 17 lid. 1 DS-GVO, CW Huis kopen Ibiza zal redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere controllers te compenseren voor de verwerking van gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de betrokkene te informeren . dat u dergelijke andere verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om alle links naar de Persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de Persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van CW Huis kopen Ibiza regelt in individuele gevallen het nodige.

f) Recht op beperking van verwerking
Elke belanghebbende die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de belanghebbende verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van door CW Huis kopen Ibiza opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van CW Huis kopen Ibiza is verantwoordelijk voor de beperking van de verwerking.

g) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Alle belanghebbende partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht, verleend door de Europese richtlijn en verordening, om de persoonsgegevens die hen betreffen, verstrekt door de belanghebbende aan een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te verkrijgen . formaat. mechanisch. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid. 1 letter a). AVG of artikel 9, lid 2, letter a) van de AVG, of in een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG het recht om de overdracht van persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verkrijgen, indien dit technisch mogelijk is. en op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op dataportabiliteit af te dwingen, kan de belanghebbende te allen tijde contact opnemen met een medewerker van CW Huis kopen Ibiza.

h) Recht van bezwaar
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. 6 lid 1 letter e) of f) DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

CW Huis kopen Ibiza zal de verwerking van de persoonsgegevens staken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de formulering, de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als CW Huis kopen Ibiza persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de belanghebbende zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal CW Huis kopen Ibiza stoppen met de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Bovendien heeft de belanghebbende het recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door CW Huis kopen Ibiza ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden, of in overeenstemming met artikel 89, sectie 1, van de verordening gegevensbescherming, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de belanghebbende rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van CW Huis kopen Ibiza of een andere medewerker. De belanghebbende kan zijn recht van verzet ook uitoefenen via geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG.

i) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering.
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, het produceren van juridische of het beïnvloeden ervan. op een vergelijkbare en zinvolle manier, tenzij de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen bij en voornoemde wet adequate maatregelen bevat om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn of haar gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, of (3) tot stand is gekomen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de belanghebbende partij en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende partij, zal CW Huis kopen Ibiza de passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Als de belanghebbende de rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

j) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en verordening, om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de belanghebbende gebruik wil maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Facebook.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers in het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen te delen of om de internetgemeenschap in staat te stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en contacten te leggen via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt geopend, wordt de internetbrowser van het systeem L De computer van de betrokkene wordt automatisch door de betreffende Facebook-component gedwongen om een ​​weergave van de overeenkomstige Facebook-component te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer hij onze website bezoekt en tijdens zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Like"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op. persoonlijke informatie. gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website bezoekt; Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, toegankelijk via https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door een deel van Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen waarmee u de gegevensoverdracht naar Facebook kunt onderdrukken. De betrokkene kan deze toepassingen gebruiken om de overdracht van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

9. privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse bestaat uit het verzamelen, samenstellen en evalueren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens via welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bekeken of hoe vaak en hoe lang een subpagina is weergegeven . Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de add-on "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina's worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij het economisch handelsverdrag. Europese Zone.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom naar onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website aan te bieden.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt geopend, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch veroorzaakt door de respectieve Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te volgen en vervolgens de berekening van commissies mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijke informatie op, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit de toegang afkomstig is en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via deze technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de installatie van cookies door onze website te allen tijde voorkomen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte configuratie van de gebruikte internetbrowser en op deze manier permanent bezwaar maken tegen de installatie van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door Google Analytics en betrekking hebben op het gebruik van deze website, evenals tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google, en om dergelijke verwerking te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser plug-in downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over bezoeken aan internetpagina's naar Google Analytics kunnen worden verzonden. De installatie van de browser-plug-in wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het computersysteem van de betrokkene vervolgens wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browserplug-in opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Zolang de browserplug-in wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of door een andere persoon die onder de controle van de betrokkene valt, bestaat de mogelijkheid om de browserplug-in opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Google vindt u op

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics

10. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google+.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers in het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen te delen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privéprofielen maken, foto's uploaden en contacten leggen via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, beheerd door de controller en waarin een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene heeft bezocht. U vindt er informatie

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elk bezoek aan onze website en gedurende het hele verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling indient, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze gegevens persoonlijk op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en stelt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt opgeslagen en verder verwerkt samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de foto die in dit account is opgeslagen, in andere Diensten. van Google, bijvoorbeeld de resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of elders, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Daarnaast kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonlijke informatie ook vast om de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene de overdracht van persoonsgegevens aan Google niet wenst, kan hij deze overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+ account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Privacybeleid over het gebruik en de toepassing van Google AdWords.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de resultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan de adverteerder bepaalde zoekwoorden vooraf specificeren, waarbij een advertentie alleen wordt weergegeven in de resultaten van de Google-zoekmachine wanneer de gebruiker een relevant zoekresultaat voor het zoekwoord retourneert met behulp van de onderzoeksmotor. In het advertentienetwerk van Google worden advertenties op relevante websites weergegeven met behulp van een automatisch algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De exploitant van de Google AdWords-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door advertenties weer te geven die overeenkomen met de interesses van de gebruiker op websites van derden en in de resultaten van de Google-zoekmachine, evenals om advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google een zogenaamd conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. De conversiecookie wordt gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen, zolang de cookie nog niet is verlopen. Door de conversiecookie kunnen wij en Google te weten komen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft gedaan of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om statistieken over bezoeken aan onze website samen te stellen. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan de via deze technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de installatie van cookies door onze website te allen tijde voorkomen, zoals hierboven beschreven, door middel van een geschikte configuratie van de gebruikte internetbrowser en op deze manier permanent bezwaar maken tegen de installatie van cookies. Deze instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads openen vanuit een van de gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

U vindt meer informatie en de diss

Art. 6 Ik stak aan. een DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de verwerking die nodig is voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenpartij, is de verwerking is gebaseerd op art. 6 Ik stak aan. bDS-GVO. Hetzelfde geldt voor de verwerking die nodig is voor de toepassing van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om informatie over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ik stak aan. cDS-GVO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt op ons terrein en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of een andere derde partij. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ik stak aan. dDS-GVO. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 Ik stak aan. fDS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende feesten. Deze verwerkingen zijn ons met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was het van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, ons legitieme belang is de ontwikkeling van ons bedrijf ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

14. Bewaartermijn van persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de overeenkomstige wettelijke bewaartermijn. Na deze periode worden de overeenkomstige gegevens systematisch verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of initiatie van het contract.

15. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens

Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de belanghebbende om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet faciliteren.

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractant). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat de belanghebbende ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de belanghebbende niet worden gesloten. Alvorens persoonsgegevens te verstrekken, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de verstrekte persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als ze niet worden gefaciliteerd.

16. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming van Fürth, in samenwerking met IT en gegevensbescherming.

Als je jonger bent dan 16 jaar en toestemming wilt geven voor vrijwilligerswerk, moet je toestemming vragen aan je ouder of voogd.

We gebruiken cookies en andere technologieën op onze website. Sommige zijn essentieel, terwijl andere ons helpen deze website en uw ervaring te verbeteren. Persoonsgegevens (bijvoorbeeld IP-adressen) kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde advertenties en inhoud of voor het meten van advertenties en inhoud. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken.

Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie weergeven en zo alleen bepaalde cookies selecteren.

Kortom, ze hebben het recht om:

 • informatie,
 • correctie,
 • verwijdering (of recht om vergeten te worden),
 • beperking van gegevensverwerking,
 • overdraagbaarheid van gegevens,
 • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • klacht indienen bij regelgevende instanties.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen en informatie op te vragen, kunt u schrijven naar het e-mailadres info@cw-ibiza.de of naar het postadres Carretera Jesus 101, Edif Centro, Local 5, 07819 Ibiza (Spanje)

Contact

De entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is het bedrijf CW Europe Group Marbella S.L, gevestigd te Carretera de Jesus 101, Edif Centro, Local 5, 07819 Ibiza (Spanje). In geval van twijfel over de gegevensverwerkers zullen wij geven u graag een bijgewerkte lijst.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dat is het:

In ruil daarvoor informeren wij u dat u contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van CW Europe Group Marbella S.L, door te schrijven naar het e-mailadres dpd.cliente@conversia.es of door te bellen naar +34 902 877 192.

WhatsApp Support Besoin d'aide? WhatsApp
Call Support Besoin d'aide? Appeler maintenant?